Adatkezelési tájékoztató

a

http://www.szabadsagnapifutas.hu

weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére.

Bevezetés

A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése

Név / cégnév:

Libella 2001 Szolgáltató Bt.

Székhely:

2100 Gödöllő, Damjanich J. u. 85.

Adószám:

20982683-1-13

Weboldal megnevezése, címe:

szabadsagnapifutas.hu, https://www.szabadsagnapifutas.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

https://www.szabadsagnapifutas.hu honlapon

Az adatkezelő elérhetőségei

Név / cégnév:

Libella 2001 Szolgáltató Bt.

Székhely:

2100 Gödöllő, Damjanich J. u. 85.

Levelezési cím:

2100 Gödöllő, Damjanich J. u. 85.

E-mail:

libella2001bt@gmail.com

Telefon:

06-30-2105283

Fogalommeghatározások

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az adatkezelés irányelvei

 • Az adatkezelő kijelenti, hogy azadatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyesadatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályokelőírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:
 • A személyes adatok kezelésétjogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számáraátlátható módon kell végezni.
 • A személyes adatok gyűjtése csakmeghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
 • A személyes adatok kezelésénekcélja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükségesmértékű lehet.
 • A személyes adatoknak pontosnak ésnaprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokathaladéktalanul törölni kell.
 • A személyes adatok tárolásánakolyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosításátcsak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennélhosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, haa tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos éstörténelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
 • A személyes adatok kezelését olymódon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezésiintézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyesadatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogelleneskezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagykárosodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Az adatvédelem elveit mindenazonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozóinformáció esetében alkalmazni kell.

Fontosadatkezelési információk

 • Az adatkezelés célja, hogy aszolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során azoldalon regisztrált személyek részére megfelelőtöbbletszolgáltatást nyújthasson.
 • Az adatkezelés jogalapja az érintettszemély hozzájárulása.
 • Az adatkezelésben érintettek köre aweboldal regisztrációs felhasználói.
 • Az adatkezelés időtartama és azadatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrétfelhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanultörölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult.Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személybármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldöttlevélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ezesetben adatai törlésre kerülnek.
 • Az adatok megismerésére jogosultakaz adatkezelő és alkalmazottai.
 • Az érintett személy kérelmezheti azadatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz valóhozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésénekkorlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezeléseellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.
 • Az érintett személy bármelyidőpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de eznem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapjánvégrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 • Az érintett személy élhet afelügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.
 • Amennyiben az érintett személyhasználni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azazigénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását,szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személynem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatáselmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nemjár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonbanregisztráció nélkül nem lehetséges.
 • Az érintett személy jogosult arra,hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkülhelyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlanszemélyes adatokat.
 • Az érintett személy jogosult arra,hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkültörölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, azadatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozószemélyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje,amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
 • A személyes adatok módosításavagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélbena fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.